Naše činnost

  • Poslání služby

Posláním sociální služby SNÍLKŮV dům na půl cesty v Jablonném v Podještědí,  provozované obecně prospěšnou společností Snílek, je předcházet  sociálnímu vyloučení  mladých lidí odcházejících po ukončení vzdělávání nebo zletilosti  z různých forem náhradní rodinné výchovy nebo  ústavní péče. Služba je pobytová a dočasné ubytování je pro klienty základním pilířem, na který navazuje možnost získání stabilního pracovního zařazení s ohledem na přání a možnosti klientů. Prostřednictvím sociální služby se klienti začleňují  do sociální společnosti, v které i oni mají své místo.

  • Popis realizace sociální služby

Cíl: Nabídka adekvátní pomoci a podpory při začleňování do společnosti, přebírání odpovědnosti za svůj život a vstup do společnosti.

Cílová skupina: Mladí lidé ve věku 18 – 26 let odcházející z dětských domovů, výchovných ústavů, jakékoliv formy náhradní rodinné péče, zařízení pro děti a mládež vyžadující okamžitou pomoc, výkonu odnětí trestu svobody a disfunkčních rodin.

Zásady: Individuální přístup s ohledem na možnosti, potřeby a dobrovolnost klientů.

Druh poskytované služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • Ubytování,
  • sociální poradenství,
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
  • soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  • sociálně terapeutická činnost – pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Právní zajištění pobytu: Vlastníkem zařízení je obecně prospěšná společnost Snílek, která s klientem uzavře písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby na zkušební dobu dvou měsíců.  Pokud je klient spokojen a současně dodržuje podmínky stanovené vlastníkem a provozovatelem služby, bude mu smlouva prodloužena na společně dohodnutou dobu – maximálně však celkově na dobu 1 roku.

Služba je poskytována za úplatu ve výši 100,- Kč na den

Způsob vyřizování stížností: Informace o podávání stížností jsou obsaženy v provozním řádu. Každý uživatel má vlastní písemný výtisk. Uživatelé jsou s institutem STÍŽNOSTI ústně seznámeni v rámci přijetí do služby a nadále je tato možnost objasňována v rámci konzultací s osobním průvodcem. V ústní informaci a písemném textu je podáno vysvětlení, jak může podat stížnost: ústně pracovníkovi ve službě nebo osobnímu průvodci, ústně vedoucímu zařízení, ústně na pravidelném setkání uživatelů a pracovníků, písemně vedení organizace – sociálnímu kurátorovi nebo Ombudsmanovi ČR.

Ukončení poskytování služby: Sociální služba Dům na půl cesty trvá na přechodnou dobu a její ukončení je přirozenou součástí.  Uživatel je seznámen s dobou poskytování služby   v rámci vstupního rozhovoru. V průběhu spolupráce se na ukončení pobytu připravuje v rámci svého individuálního plánu. Důvody ukončení sociální služby jsou: uplynutí předem sjednané doby pobytu, společná dohoda o tom, že cílů spolupráce již bylo dosaženo, ukončení z důvodu opakovaného porušování pravidel stanovených DPC, které vychází z provozního řádu.

Služba je poskytována v bytovém domě s kapacitou 10 míst, 1 byt  1+1 – pro partnerskou dvojici nebo osoby stejného pohlaví, 3 dvojlůžkové pokoje, 2 jednolůžkové pokoje. Standardní vybavení odpovídající životu v běžném rodinném prostředí v blízkosti centra města.

Územní působnost sociální služby: služba je nabízena a poskytována cílové skupině Libereckého kraje, v případě zájmu a volné kapacity může být poskytnuta klientům z celé ČR.

Pracovní tým zaměstnanců zajišťuje: technické zajištění provozu budovy a přilehlého pozemku, doprovázení obyvatel domu při kontaktu s řady, zaměstnavateli, s ostatním sociálním prostředím, předchází možnému selhání klientů, dbá na dodržování zásad soužití, vede obyvatele domova k samostatnosti a vhodné formě začlenění do pracovního procesu.

Naše služba je zařazena v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje. Ze strany Libereckého kraje a MPSV jsou podpořena 2 lůžka.

Od ledna 2018 je rozšířena podpora na 5 lůžek.

logo

ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-logo

Comments are closed.